خبرها و رویدادها

خبرها و رویدادها

فرصت همکاری با شرکت حفاری زاویه!

شرکت حفاری زاویه در نظر دارد به منظور تکمیل نیروی متخصص و عملیاتی خود در سرویس نمودارگیری از گل حفاری، از افراد واجد شرایط دعوت